©2017-22 Ita J. Howe
Qianlong Period 1735-1795
©2017-22 Ita J. Howe
Qianlong Period 1735-1795
Ita J. Howe
Chinese Export Porcelain of the Late Ming & Early Qing Dynasties
Ita J. Howe
Chinese Porcelain of the Late Ming & Early Qing Dynasties